Orhun Metal Madencilik İnşaat  Sanayi Ve Ticaret A.Ş.   (Orhun) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Bilgilendirme;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.

K.V.K.K.; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile Orhun  tarafından ziyaretçiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmakla birlikte “Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni” ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. Orhun, ziyaretçiler tarafından bu sitedeki formlar aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde  belirtilen haller  haricinde üçüncü kişilere hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşlenen kişisel verileriniz;

Kimlik Bilgileriniz adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; iletişim bilgileriniz adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz; Muhasebe kaynaklı bilgileriniz banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, ödeme belgeleri bilgileriniz gibi finansal verileriniz; özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; Şirketimize ait birimleri ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz, otopark kullanımınız halinde  araç plaka bilgileriniz, Şirketimize  iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Şirketimiz çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz  işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi;

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Veri Sorumlusu ve Temsilci;

K.V.K.K. uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Orhun  tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Orhun veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz;

Kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlardan doğan yükümlülükleri yerine getirmek, satış, dağıtım ve pazarlama sözleşmenin ifası;  satış sözleşmelerinin kurulması ve bunlar nezdinde ortaya çıkan yükümlülüklerin  yerine getirilmesi;  iletişim-tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,  Şirket hedef ve amaçlarının gerçekleştirilmesi, denetim, muhasebe ve finans yükümlülüklerinin  yerine getirilmesi; ilgili mevzuat  kapsamsında   akdi ve yasal yükümlüklerin yerine getirilmesi  ve  gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru diğer amaçlar doğrultusunda, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir. Şirketimiz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) sisteminde belirtilen sürelerce saklanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

Kişisel Verileriniz ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla iş ortaklıklarımıza ve paydaşlarımıza; ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza; ilgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına; faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına; bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına; işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına, müşteri ve abone memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına; reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına;  Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin tarafınıza iletilebilmesini temin için Şirket için gerekli ticari operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmetlerin ve ürünlerin sunumunun – tanıtım ve bilgilendirmelerin gerek müşterilerimiz, müşteri adaylarımız ve gerekse de paydaşlarımıza sağlanabilmesi için ilgili iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza  K.V.K.K.’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt içi ve gerektiğinde yurt dışına da aktarabilecektir.

Öte yandan veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin korunması amacıyla her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Yukarıda belirtilen amaçlarla işlenen kişisel veriler için işbu aydınlatma metni yeterli olup, mevzuatta öngörülen sebepler dışında kişisel veri işlenmesi veya aktarımının söz konusu olması halinde ilgili kişinin ayrıca yazılı muvafakati / açık rızası alınacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi;

Kişisel verileriniz Şirketimiz  tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz K.V.K.K.’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları;

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize  iletmeniz durumunda Şirketimiz talebinizin  niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerine erişim ve bu verilerini isteme,
  4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  7. KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve Yönetmeliğin 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini isteme,
  8. İşbu maddenin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen esaslar uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin/kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

K.V.K.K.’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize  iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, K.V.K.K. gereğince, yazılı olarak Şirketimize  iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize K.V.K.K.’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, https://www.orhunmetal.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Emek Mahallesi Bosna Hersek Cad. No:21/5 Onur Apt. ÇANKAYA  / Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@orhunmetal.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.